Mielen sanasto

Sarasteen psykiatria-psykologia-terapiat-suomi sanakirja

Sarasteen ammattilaisten laatima Mielen sanasto pyrkii selventämään ja selittämään psykiatriaan, psykologiaan ja terapioihin liittyviä termejä, jotka voivat joskus olla hankalia ymmärtää.

Aloitamme julkaisemalla A-kirjaimen.

A

ADD – Tarkkaavuusoireisiin painottuva aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. Keskeisiä oireita ovat keskittymisen ja toiminnanohjauksen haasteet.

Addiktio – Riippuvuus jostain aineesta tai asiasta, esim. lääke- tai huumeriippuvuus, peliriippuvuus, puhelinriippuvuus. Riippuvuudessa keskeistä on mielihyvän tavoittelu. Riippuvuuden eroon pääseminen on haastavaa ja saattaa aiheuttaa vieroitusoireita.

ADHD – Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. Kehityksellinen neurobiologinen häiriö, jonka piirteet muistuttavat persoonallisuuspiirteitä ja ovat esillä jo lapsuudessa. ADHD:ssa esiintyy sekä tarkkaavuuden haasteita että yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta.

Aggressiivisuus – Hyökkäävyys, väkivaltaisuus. Voi olla myös sanallista (verbaalinen aggressiivisuus). Aggressiivisuus saattaa liittyä impulsiivisuuteen ja käytös- ja/tai tunnehäiriöihin sekä päihteiden käyttöön. Aggressiivinen reagointi kumpuaa usein psyykkisestä kuormittuneisuudesta ja kyvyttömyydestä käsitellä tilannetta sanallisesti.

Agorafobia – Julkisten paikkojen pelko. Julkisten paikkojen pelosta kärsivä ihminen ahdistuu voimakkaasti joutuessaan julkiseen tilaan, josta ei pääse nopeasti pois. Agorafobiaan voi liittyä myös paniikkikohtauksia.

Ahdistuneisuus – Tunnetila, johon liittyy huolta, murehtimista, jännitystä ja/tai pelkoa tiettyä asiaa tai tilannetta kohtaan. Yleistyneessä ahdistuneisuudessa ahdistus kohdistuu ”kaikkeen”.

Ahdistuneisuushäiriö – Ahdistuneisuushäiriöstä puhutaan, kun ahdistuneisuus hallitsee arkea tai estää menemistä tiettyihin paikkoihin tai tilanteisiin, esim. kouluun, eli esiintyy välttämiskäyttäytymistä. Paniikkihäiriö ja sosiaalisten tilanteiden pelko kuuluvat ahdistuneisuushäiriöihin.

Ahtaanpaikankammo – Pelko, joka kohdistuu ahtaisiin tai suljettuihin tiloihin, esim. hissiin. Pelko liittyy ajatukseen, ettei tilasta pääse pois halutessaan. Myös väentungoksessa voi esiintyä ahtaanpaikankammoa.

Aleksitymia – vaikeus tunnistaa ja kuvata tunteita. Aleksitymiaan liittyy usein erilaisia somaattisia kipuja, tunnistamattomat tunteet koetaan fyysisinä kiputiloina.

Altruismi – Epäitsekkyys, pyyteettömyys. Altruistinen toiminta on epäitsekästä, toisen etu asetetaan oman edun edelle. Altruismin vastakohta on egoismi eli itsekkyys.

Ambivalenssi – Määritelmällisesti ambivalenssi tarkoittaa kaksijakoisuutta tai epävarmuutta, mutta psykiatriassa ambivalenssilla viitataan usein ailahtelevaisuuteen tai mielialojen vaihteluun.

Amygdala – Mantelitumake. Mantelitumakkeen ajatellaan olevan tunteiden keskus. Mantelitumakkeita on kaksi ja ne sijaitsevat aivojen ohimolohkoissa. Mantelitumakkeen tehtävä on tunteiden, erityisesti pelon ja ahdistuksen, muistaminen ja analysointi sekä pelkoreaktion sovittaminen kuhinkin tilanteeseen sopivaksi.

Anoreksia – Anoreksia nervosa, laihuushäiriö. Laihuushäiriössä tyypillistä on nähdä ruumiinkuva vääristyneenä, lihavana. Tyypillistä on pakonomainen pyrkimys laihuuteen.

Araknofobia – Hämähäkkipelko. Kapea-alainen, voimakas pelko tai kauhu, joka kohdistuu erityisesti hämähäkkeihin. Pelot eli fobiat saattavat aiheuttaa arjessa merkittävää haittaa, välttämiskäyttäytymistä ja toimintakyvyn laskua.

ARFID – Syömisen välttämis- ja rajoittamishäiriö (avoidant-restrictive food intake disorder). ARFIDissa syöminen on rajoittunutta liittyen syömisen seurauksien pelkoon, ruokien aistituntumaan tai tiettyihin ruokiin kohdistuvaan epäluuloon. ARFIDiin ei suoranaisesti liity pyrkimystä laihtumiseen tai painon hallintaan, mutta syömisen rajoittaminen johtaa kasvun tai ravitsemustilan häiriintymiseen. ARFIDiin liittyy usein kroonisia sairauksia, mielenterveyden häiriöitä tai autismikirjon piirteitä.

Arvot – Arvot ovat henkilökohtaisia tärkeitä asioita tai periaatteita, jotka ohjaavat toimintaa ja ajattelua.

Aspergerin oireyhtymä – Autismikirjon häiriön muoto, jossa puheen tuottamisessa ja kognitiivisessa kehityksessä ei todeta viivettä. Aspergerin oireyhtymä on poistumassa tautiluokituksesta erillisenä diagnoosina (jatkossa lukeutuu autismikirjon häiriöön).

Autismikirjon häiriö – Neuropsykiatrinen kehityshäiriö, jonka keskeisiä piirteitä ovat toimintakykyä haittaavat, pysyvät ja laaja-alaiset sosiaalisen kanssakäymisen ja kommunikaation haasteet, erityiset kiinnostuksen kohteet ja toistuvat ja joustamattomat käytösmallit.

Autismikirjon piirteet – Autismikirjon häiriöön viittaavia piirteitä ovat mm. sosiaaliset haasteet, joustamattomuus, erityiset mielenkiinnon kohteet ja toistuvat käytösmallit. Diagnostisesti autismikirjon piireistä puhutaan, kun autismikirjon häiriön diagnostiset kriteerit eivät täyty, mutta henkilöllä on siihen viittaavia piirteitä.

Avoimuus – Avoimuudella tarkoitetaan vastaanottavuutta tai uteliaisuutta uusille ajatuksille, ideoille tai palautteelle. Avoimuus on myös arvo. Avoimuus tarkoittaa myös henkilön halukkuutta jakaa omia ajatuksiaan.

Varaa aika tai ota yhteyttä

Jos sinulle herää kysymyksiä palveluista tai ajan varaamisesta, ota yhteyttä ja vastaamme mielellämme. Voit varata ajan suoraan nettiajanvarauksesta tai soittaa meille.