Psykofyysinen fysioterapia tarkastelee kehon ja mielen yhteyttä kokonaisvaltaisesti

Sarasteella psykofyysistä fysioterapiaa on tarjolla lapsille, nuorille ja aikuisille.

Mitä psykofyysinen fysioterapia on?

Psykofyysisen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa tarkastellaan kehon ja mielen välistä vuorovaikutusta. Se pohjautuu kokemukselliseen oppimiseen, mikä mahdollistaa oman kehon tuntemusten, reaktio- ja toimintamallien turvallista tarkastelua yhdessä ammattilaisen kanssa. Oivallusten ja havaintojen pohjalta on mahdollista harjoitella uusia keinoja, joita on mahdollista hyödyntää arjen toimintakyvyn edistämisessä.

Psykofyysinen fysioterapia tarjoaa keinoja esimerkiksi ahdistuneisuuden lievittämiseen, kivun hallintaan, vireystilan säätelyyn, keholliseen vakauttamiseen, palautumisen edistämiseen, jännittyneisyyden lievittämiseen, kehonkuvan kanssa työskentelyyn sekä tarkkaavaisuushäiriöön liittyviin haasteisiin.

Miten psykofyysinen fysioterapeutti voi auttaa?

Sarasteella toimivalla fysioterapeutilla on pitkä kokemus psykofyysisestä fysioterapiasta yksityisen terveydenhuollon puolelta. Psykofyysisestä fysioterapiasta saat apua esimerkiksi ahdistuneisuuden, masennuksen, syömishäiriöiden, paniikki- ja stressioireiden, pitkittyneiden kiputilojen, migreenin ja päänsäryn, ME/CFS ja long covidin sekä post-traumaattisesta stressihäiriöstä aiheutuvien kehollisten oireiden hoitoon.

Psykofyysinen fysioterapia soveltuu myös neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutukseen. Sarasteen psykofyysinen fysioterapeutti on kouluttautunut myös neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Fysioterapiassa voi harjoitella kehollisia keinoja toiminnanohjeuksen, vireystilan ja aistisäätelyn haasteiden tueksi sekä kartoittaa ja kuntouttaa mahdollisia motorisia haasteita.

Psykofyysisessä fysioterapiassa huomioidaan myös neuromoninaisuuden eri ulottuvuuksia. Sarasteen psykofyysinen fysioterapeutti Marjaana on kouluttautunut myös neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja hyödyntää osaamistaan luonnollisena osana työtään. Fysioterapiassa voidaan huomioida toiminnanohjauksen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen sekä vireystilan ja aistisäätelyn haasteita.

Mitä psykofyysisessä fysioterapiassa tehdään?

Psykofyysisen fysioterapian käyntien sisältö rakentuu yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Kokemuksellinen oppiminen tarkoittaa sitä, että psykofyysisessä fysioterapiassa käytännönläheisesti kokeillaan yhdessä erilaisten menetelmien kautta niiden vaikutusta omaan kehoon, keholliseen olotilaan ja vireystilaan.

Kehollinen työskentely voi olla alkuun sitä, että oppii ylipäätään huomaamaan oman kehon tuntemuksia, voi asettua niiden tunnistamisen äärelle sekä myöhemmin oppia itsesäätelykeinojen avulla muuttamaan omaa toimintamallia tai ylipäätään vain olemaan. Tavoitteena on, että keinot eivät jää ulkoisiksi, vaan kokemisen pohjalta syntyvä sisäinen kokemus edistäisi niiden siirtymistä luontevaksi osaksi arjen toimintaa. Kehollinen työskentely voi olla pientä liikettä, hengityksen äärellä olemista tai kosketuksen kautta tapahtuvaa. Tärkeää on edistää turvallista suhdetta omaan kehoon sekä luottamusta sen toimintaan ja kokemukseen vaikuttaa siihen itse omalla toiminnalla.

 Psykofyysisessä fysioterapiassa ihmistä ei tarkastella diagnoosina tai oireena, mutta tulosyyn kautta päästä liikkeelle yksilöllisessä prosessissa. Fysioterapiaan voidaan hakeutua esimerkiksi ahdistuneisuuteen liittyvän ylivirittyneisyyden ja autonomisen hermoston aikaansaamien voimakkaiden kehollisten oireiden takia. Työskentely voi olla alkuun esimerkiksi yhdessä rauhoittumisen ja vireystilan säätelyn harjoittelua. Keinot keholliseen vakauttamiseen ja vireystilan säätelyyn voivat auttaa asiakasta esimerkiksi osana arjen sosiaalisia tilanteita tai vaikka psykoterapiaprosessissa. Keinot säädellä omaa kehollista jännittyneisyyttä voivat auttaa esimerkiksi nuorta selviytymään sosiaaliseen jännittämiseen liittyvästä ahdistuneisuudesta ja hankalan tilanteen kohtaamisesta. Syömishäiriöitä sairastava voi psykofyysisessä fysioterapiassa opetella keinoja ahdistuksenhallintaan sekä työskennellä kehotietoisuuden äärellä konkreettisesti esimerkiksi kehon rajoja hahmottamalla, liikkeen laatua havainnoimalla tai maadottumista harjoittelemalla.

Psykofyysinen fysioterapia on paljon muutakin kuin hengitysharjoituksia ja rentoutumista. Esimerkiksi ylivireyden tunnistamisen ja säätelyn ohella alivireisyys voi olla myös erittäin voimakkaasti arjentoimintakykyä lamaavaa. Psykofyysisessä fysioterapiassa voidaan tarkastella kehon luontaisia toimintamalleja ja edistää toimintakykyä tukevien keinojen tai toimintamallien löytymistä luonnollisella tavalla osaksi arkea.

Long covidin hoitoon suositellaan pacing-menetelmän käyttöä. Psykofyysinen viitekehys tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden tarkastella siihen liittyen kaikkia aktiivisuutta vaativia fyysisiä, kognitiivisia, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintoja sekä oppia tunnistamaan oman rasitussietoikkunansa rajat ja pysymään niiden sisällä.  

Varaa aika psykofyysiselle fysioterapeutille Helsingissä tai kysy lisää

Psykofyysiseen fysioterapiaan voit varata suoraan ajan, et tarvitse lääkärin lähetettä. Ajan voit varata nettiajanvarauksen kautta tai olemalla yhteydessä kuntoutusta tarjoavaan ammattilaiseen.

Ensikäyntiä varten suosittelemme varaamaan 60 minuutin vastaanottoajan. Ensikäynnillä kartoitetaan asiakkaan tausta, toimintakyky sekä omia toiveita ja tavoitteita fysioterapialle. Psykofyysinen fysioterapia on kuntoutuksena prosessimaista, joten tyypillisesti yksittäisten käyntien sijaan hoitojaksosta on asiakkaalle enemmän hyötyä. Käyntien määrä ja tarvittava tiheys on yksilöllistä ja perustuu aina asiakkaan tarpeeseen.

Psykofyysisen fysioterapian vastaanotot ovat tarjolla Kampissa, Helsingin keskustassa.

Psykofyysistä fysioterapiaa tarjoaa: Marjaana Haverinen

Tarkemman esittelyn löydät täältä.