Terveyspalveluita koskevat yleiset ehdot

Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Saraste terveys Oy:n ja/tai sen itsenäisten ammatinharjoittajien (jäljempänä "klinikka" ja "ammatinharjoittaja" ja kumpikin erikseen "palvelun tarjoaja") toiminnassa tehtäviin sopimuksiin.

Palvelun tarjoajat tuottavat terveyspalveluita mm. kuluttajille, yrityksille, hyvinvointialueille sekä muille yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin asiakkaille ("asiakas"). Terveyspalvelut kattavat mm. eri terveydenhuollon ammattilaisten vastaanotot, konsultaatiot sekä niihin liittyvät tukitoiminnot kuten ajanvarauksen ja laskutuksen.

Siltä osin kuin asiakas on kuluttaja, nämä ehdot eivät rajoita niitä kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia, joista ei voida toisin sopia.

Sopimuksen syntyminen

Ellei kirjallisesti toisin sovita, sopimus syntyy, kun asiakas ja palvelun tarjoaja sopivat ajanvarauksesta. Asiakas voi tehdä itsenäisesti nettiajanvarauksessa.

Asiakkaalle tarjottava palvelu voi perustua myös palvelun tarjoajan ja kolmannen tahon väliseen sopimukseen.

Sopimusosapuolet ja vastuu palvelusta

Klinikalla toimii vakiintuneen tavan mukaan sekä työntekijöitä että itsenäisiä ammatinharjoittajia. Terveydenhuollon ammattihenkilöt toimivat klinikalla pääsääntöisesti ammatinharjoittajina. Ammatinharjoittajat voivat olla joko yksityisiä yrittäjiä tai yhtiöitä, joiden kanssa klinikka on sopinut toimimisesta klinikalla. Ammatinharjoittajat eivät ole työsuhteessa Klinikkaan.

Ammatinharjoittajat ja klinikka ovat erillisiä sopimusosapuolia asiakkaaseen nähden ja vastaavat omasta palvelustaan suoraan asiakkaalle, eivätkä vastaa palveluista toistensa puolesta.

Klinikalla ja ammatinharjoittajilla on potilasvakuutuslain edellyttämät omat potilasvakuutukset, joiden mukaisesti käsitellään ja korvataan potilasvahingot. Muilta osin palvelun tarjoajan vastuu rajoittuu palvelusta maksettuun hintaan. Välillisiä vahinkoja ei korvata.

Palvelun ominaisuudet ja laatu

Klinikka ja ammatinharjoittajat noudattavat alan hyvää käytäntöä varmistaakseen palvelujen korkean laadun. Palvelun luonteen vuoksi tiettyä lopputulosta ei voida taata. Terveyspalvelun laatu ja hoitovirheet määritellään potilas- ja potilasvakuutuslain mukaan.

Nettisivuilla ja muussa viestinnässä esitetty tieto on vain viitteellistä eikä ole osa sopimusta.

Peruutus ja viivästys

Palvelun tarjoajalla on oikeus veloittaa käyttämätön aika ja palvelu asiakkaalta, ellei palvelua ole peruutettu viimeistään 24 tuntia ennen varatun vastaanottoajan alkua. Jos asiakas saapuu myöhässä, palvelun tarjoaja ei ole velvollinen ylittämään sovittua vastaanottoaikaa.

Ammattilaiset pyrkivät noudattamaan sovittuja vastaanottoaikoja, mutta palvelujen luonteesta johtuen se ei aina ole mahdollista. Jos vastaanoton alkuaika myöhästyy yli 20 minuuttia, on asiakkaalla oikeus peruuttaa käynti.

Hinnat

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Klinikan ja ammatinharjoittajien palveluiden hinta on kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen. Ammatinharjoittajat hinnoittelevat palvelunsa itse. Kunkin ammattilaisen hinta näkyy ajanvarauksen yhteydessä.

Jos palvelu toteutetaan klinikan tilojen ulkopuolella, laskutetaan matkakustannukset erikseen sovitusti tai ammatinharjoittajan hinnoittelun mukaisesti.

Vastaanottokäynnin tai muun palvelun hinnan lisäksi veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen klinikkamaksu.

Maksaminen

Asiakas voi sopia palvelun tarjoajan kanssa palvelun maksamisesta joko käynnin yhteydessä klinikan hyväksymillä maksutavoilla tai laskulla.

Klinikka laskuttaa palkkiot sekä muut kulukorvaukset omasta ja ammatinharjoittajien puolesta keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Laskujen maksuehto on 14 päivää ja ne toimitetaan pääsääntöisesti sähköpostitse tai verkkolaskuna. Pyynnöstä lasku voidaan toimittaa postitse, jolloin peritään erillinen postituslisä

Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut. Palvelun tarjoaja on oikeutettu perimään ennakkomaksua.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta maksukyvyttömyydestään välittömästi asian tultua ilmeiseksi, mutta kuitenkin aina ennen sovittua vastaanottoaikaa. Palvelun tarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen tai uusien aikojen varaaminen, jos asiakas laiminlyö maksuvelvollisuutensa tai muutoin ilmenee seikkoja, joiden nojalla on syytä epäillä, että asiakas ei täytä maksuvelvoitettaan.

Jos palvelun maksaa asiakkaan puolestaan joku kolmas taho, tulee asiakkaan selvittää ja hankkia maksusitoumus tältä taholta ennen vastaanotolle tulemista tai muuta palvelutapahtumaa. Mikäli tällainen kolmas taho ei ole sitoutunut maksamaan palvelua, vastaa potilas sen maksamisesta itse.

Henkilötiedot, potilasasiakirjat ja vaitiolo

Asiakastietojen ja potilasasiakirjojen keräämiseen, laatimiseen, säilyttämiseen, luovuttamiseen ja tuhoamiseen sovelletaan niitä koskevia lakeja, säädöksiä sekä muita velvoittavia viranomais­määräyksiä ja -ohjeita.

Asiakkaan tiedot pidetään salassa eikä niitä luovuteta ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta taikka milloin luovutus on välttämätön pakottavan lainsäädännön määräyksen johdosta.

Palvelua koskevien palautteiden ja vaatimusten käsittely

Palvelua koskevat erimielisyydet tulee selvittää ensisijaisesti asiakkaan tai potilaan ja palvelun tuottaneen terveydenhuollon ammattihenkilön välillä.

Palvelun laatua koskevat reklamaatiot tulee tehdä palvelun tuottaneelle palvelun tarjoajalle. Asian käsittely jatkuu ammatinharjoittajan osalta suoraan ammatinharjoittajan ja asiakkaan tai potilaan välillä. Reklamaatiot ja muut vaatimukset tulee tehdä palvelun tarjoajalle ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään kahden (2) viikon kuluessa palvelutapahtumasta tai palvelun virheen ilmenemisestä. Palvelun laatua koskevat reklamaatiot voi tehdä myös klinikalle, joka välittää ne ammatinharjoittajalle. Arkaluonteisia tietoja sisältävät yhteydenotot tulee toimittaa suojatulla sähköpostilla.

Potilasvahinkoja ja terveydenhuoltopalveluja koskevien muistutusten osalta noudatetaan potilaslain määräyksiä. Kaikki potilaslain mukaiset muistutukset voidaan tehdä klinikan terveyspalveluista vastaavalle johtajalle, joka tarvittaessa huolehtii niiden toimittamisesta asianomaiselle ammatinharjoittajalle. Helsingin alueellinen sosiaali- ja potilasasiavastaava neuvoo potilaan oikeuksia koskevissa asioissa.

Aineettomat oikeudet

Ellei kirjallisesti toisin sovita, klinikan palveluihin kuuluvien tai sisältyvien aineettomien oikeuksien omistusoikeudet ja hyödyntämisoikeudet kuuluvat klinikalle. Asiakkaalle luovutetaan niihin vain rajoitettu käyttöoikeus asiakkaan sisäiseen käyttöön tai erikseen sovittuihin tarkoituksiin. Käyttöoikeus ei sisällä oikeutta luovuttaa oikeuksia kolmannelle, muunnella sen kohdetta tai hyödyntää oikeuksia kaupallisesti asiakkaan omassa toiminnassa.

Jos osapuolet luovuttavat sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi toisilleen tekijänoikeuden tai muun aineettoman oikeuden alaista materiaalia tai tietoa, luovuttava sopimuspuoli vakuuttaa ja vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa materiaali tai tieto ilman että luovutus loukkaa kolmannen oikeutta.

Ylivoimainen este

Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat palveluntarjoajista riippumattomista syistä. Palveluntarjoajista riippumattomiksi syiksi katsotaan lakko tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, onnettomuus, sähkönjakelun keskeytys, tietoliikenteen tai -järjestelmien häiriö, viranomaisen toimenpide, vastaanottavan ammattihenkilön äkillinen sairastuminen tai muu sellainen syy, joka ei ole palvelun tarjoajan vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja jonka vaikutuksia palvelun tarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.